ارزشیابی پایان سال را فراموش نکنیم

نزدیک عید نوروز است و همه مشغول انجام کارهای پایان سال جاری و آماده شدن برای سال جدید هستیم. این پست را خیلی طولانی نمی نویسم تا در این شلوغی های آخر سال وقت شما خیلی گرفته نشود. تنها می خواهم تأکیدی دوباره بر ارزشیابی داشته باشم. بسیاری از گروه های محلی یک سال فعالیت مداوم داشته اند و تجاربی اندوخته اند و درس هایی کسب کرده اند. اینک زمان آن است که با نزدیک شدن به لحظات پایانی سال یک جلسه ارزشیابی داشته باشید و یک بار فعالیت های انجام شده در سال جاری را با اهدافی که برای دستیابی به آنها در این سال تلاش کرده اید، ارزیابی کنید و ببینید آیا توانسته اید به اهداف گروهی خود نزدیک شوید؟ در چه مسیری هستید؟ اگر موفق شده اید علت موفقیت ها چه بوده است و اگر موفق نشده اید باز هم علت چه بوده است. چه تجارب جدیدی داشتید که منجر به درس های آموخته شده است. همه این موارد را کتبی کنید تا دست مایه جلسه برنامه ریزی برای سال آینده باشد. کافی است یک نیمروز همه اعضای گروه دور هم جمع شوید و این جلسه ارزشیابی را برگزار کنید. امیدوارم بتوانید برای این جلسه برنامه ریزی کنید و در این شلوغی های پایان سال حتما زمانی مقتضی برای این کار در نظر بگیرید. حتی شده همه اعضا دو یا سه ساعت دور هم جمع شوند. این کاری است که گروه های موفق برای موفقیت بیشتر انجام می دهند.

ارزشیابی را فراموش نکنید.

به امید روزهای بهتر همراه بابرنامه ریزی بهتر برای سال پیش رو

پیروز و پایدار باشید.

/ 1 نظر / 32 بازدید
بهزادسواری

آدم هاي بزرگ در باره ايده ها سخن مي گويند آدم هاي متوسط در باره چيزها سخن مي گويند آدم هاي كوچك پشت سر ديگران سخن مي گويند . آدم هاي بزرگ درد ديگران را دارند آدم هاي متوسط درد خودشان را دارند آدم هاي كوچك بي دردند . آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند . آدم هاي بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند آدم هاي متوسط به دنبال كسب دانش هستند آدم هاي كوچك به دنبال كسب سواد هستند . آدم هاي بزرگ به دنبال طرح پرسش هاي بي پاسخ هستند آدم هاي متوسط پرسش هائي مي پرسند كه پاسخ دارد آدم هاي كوچك مي پندارند پاسخ همه پرسش ها را مي دانند . آدم هاي بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند آدم هاي متوسط به دنبال حل مسئله هستند آدم هاي كوچك مسئله ندارند . آدم هاي بزرگ سكوت را براي سخن گفتن برمي گزينند آدم هاي متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجيح مي دهند آدم هاي كوچك با سخن گفتن بسيار، فرصت سكوت را از خود مي گيرند